ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙН МЭРГЭШСЭН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ЭРХ ОЛГОХ АСУУДЛЫГ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЕОЛОГИ БОЛОН УУЛ УУРХАЙН МЭРГЭЖЛИЙН ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙН МЭРГЭШСЭН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ЭРХ ОЛГОХ АСУУДЛЫГ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЕОЛОГИ БОЛОН УУЛ УУРХАЙН МЭРГЭЖЛИЙН ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

 

 2021 оны 02 дугаар сарын 25 -ны өдөр                                                                        Улаанбаатар хот

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.16 дахь заалт, “Геологи, уул уурхайн салбарын мэргэшсэн мэргэжилтэн, шинжээчийн эрх олгох асуудлыг мэргэжлийн төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх журам”-ын 1.2 дахь заалтыг үндэслэн геологи, уул уурхайн салбарын мэргэжилтнүүдэд мэргэшсэн мэргэжилтний эрх олгох асуудлыг гүйцэтгэх геологи, уул уурхайн мэргэжлийн төрийн бус байгууллагуудын сонгон шалгаруулалтыг 2021 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдрөөс эхлэн зарлаж байна.

Сонгон шалгаруулалтад орох геологи болон уул уурхайн мэргэжлийн төрийн бус байгууллага нь дараах материалыг бүрдүүлж ирүүлнэ.

 1. Сонгон шалгаруулалтанд оролцох өргөдөл;
 2. Төрийн  бус байгууллагын нотариатаар гэрчлүүлсэн гэрчилгээний хуулбар хувь;
 3. Төрийн бус байгууллагын танилцуулга, дүрмийн хуулбар хувь /Төрийн бус байгууллагын бүтэц, үйл ажиллагааны чиглэл гм/;
 4. Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын лавлагаа / эх хувиар/;
 5. Төрийн бус байгууллагын ёс зүйн дүрмийн хуулбар хувь;
 6. Ёс зүй ба гомдол хэлэлцэх хороо буюу түүнтэй адилтгах нэгжийн танилцуулга; нотлох баримт /байгуулсан тухай эрх бүхий байгууллагын шийдвэр, хорооны дүрэм, түүнтэй адилтгах баримт бичиг гм/;
 7. Төрийн бус байгууллагын гишүүнчлэл, гишүүдийн судалгаа;
 8. Төрийн бус байгууллагын гүйцэтгэсэн ажил, үйлчилгээний танилцуулга, нотлох баримт (гэрээ, гэрээ дүгнэсэн актын хуулбар гм);
 9. Сургалтын байгууллагуудтай хамтын ажиллагааг хэрхэн зохион байгуулах болон ажиллаж буй тухай танилцуулга, нотлох бичиг баримт (гэрээ, гэрээ дүгнэсэн актын хуулбар гм);
 10. Хамтран ажиллах сургалтын байгууллагуудын тухай танилцуулга, нотлох баримт бичиг /туршлага, боловсон хүчин, материаллаг бааз суурь, сургалтын байгууллага удирдлага, эрх бүхий этгээдээс хамтын үйл ажиллагааг хүлээн зөвшөөрч, дэмжлэг үзүүлэхийг нотолсон батламж, шийдвэр гм/;
 11. Төрийн байгууллагатай хамтран ажиллах болон ажилласан тухай танилцуулга, нотлох баримт (гэрээ, гэрээ дүгнэсэн актын хуулбар гм);
 12. Салбарын мэргэжлийн мэргэшсэн мэргэжилтний мэргэшлийн зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр /төслийн хэлбэрээр байж болно/;
 13. Салбарын мэргэжилтнүүдэд мэргэшсэн мэргэжилтний эрх олгох хүрээнд зэргийн сургалт, давтан сургалтын нэгдсэн бодлого, түүнийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө /төслийн хэлбэрээр байж болно;
 14. Шүүхийн маргаантай эсэх тухай эрх бүхий байгууллагаас гаргасан лавлагаа /эх хувиар/;
 15. Төрийн захиргааны төв байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээнд тусгуулах нэмэлт өөрчлөлтийн санал /мэргэшсэн мэргэжилтэн бэлтгэх сургалтын хүрээнд түүний чанар, үр өгөөжийг дээшлүүлэх тухай зарчмын санал байх/;
 16. “Геологи, уул уурхайн салбарын мэргэшсэн мэргэжилтэн, шинжээчийн эрх олгох асуудлыг мэргэжлийн төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх журам”-ын 2.1-т заасан хамтран ажиллах гэрээний нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсөн мэдэгдэл.

Дээрх материалын эх болон хуулбар хувиудыг тус тусад нь “ЭХ ХУВЬ”, “ХУУЛБАР ХУВЬ” гэсэн бичиглэл бүхий дугтуйнд хийж битүүмжлэн ирүүлнэ. Материалыг бэлтгэхдээ хуудас бүрийн баруун доод хэсэгт дугаарлан сүүлийн хуудсан дээр нийт хуудасны тоог тэмдэглэж гарын үсэг, тамга дарж баталгаажуулна. Төрийн бус байгууллага нь бүрдэл хангаагүй материал ирүүлсэн нь сонгон шалгаруулалтаас татгалзах үндэслэл болохыг анхаарна уу.

 Төрийн бус байгууллагыг сонгон шалгаруулахдаа дараах шалгуур үзүүлэлтийг харгалзан үзнэ. Үүнд:

 • Төрийн бус байгууллагын эрх зүйн байдал;
 • Үйл ажиллагааны хамрах хүрээ, чиглэл, хийж гүйцэтгэсэн ажил, үйлчилгээ;
 • Төрийн бус байгууллага нь ёс зүйн дүрэм болон ёс зүй, гомдлыг шийдвэрлэх ёс зүйн хорооны үйл ажиллагаа;
 • Сургалтын байгууллагатай хамтран ажиллах хэлбэр, хүрээ, чиглэл;
 • Хамтран ажиллах сургалтын байгууллагын туршлага, чанар;
 • Төрийн байгууллагатай хамтран ажиллах хэлбэр, хүрээ, чиглэл;
 • Хэрэгжүүлэх сургалтын хөтөлбөр;
 • Сургалтын бодлого, цаашид авах арга хэмжээний төлөвлөлт
 • Гэрээний нэмэлт өөрчлөлтийн санал;
 • Материалын бүрдүүлэлтийн бүрдэл, чанар.

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчоос ямарваа нэг төлбөр, хураамж авахгүй  бөгөөд хөрөнгийн барьцаа, баталгаа шаардахгүй.

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамтай байгуулах гэрээний нөхцөл, оролцогчоос ирүүлэх мэдэгдлийн маягт, сонгон шалгаруулалттай холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг цахим (dashbal@mmhi.gov.mn) болон утсаар (51-260631) холбогдон сонгон шалгаруулах ажлын хэсгийн Нарийн бичгийн дарга Б.Дашбалаас авна уу.

Сонгон шалгаруулалтад орох геологи болон уул уурхайн мэргэжлийн төрийн бус байгууллагуудын материалыг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны “Сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг”  2021 оны 03 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 17:00 цаг хүртэл “Монгол улс, Улаанбаатар, Нэгдсэн Үндэстний гудамж-5/2, Засгийн газрын II байр, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны 301 тоот өрөө, Сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг” гэсэн хаягаар хүлээн авна.

Жич:Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн “Журам батлах тухай” А-341 дүгээр тушаалаар “Геологи, уул уурхайн салбарын мэргэшсэн мэргэжилтэн, шинжээчийн эрх олгох асуудлыг мэргэжлийн төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх журам”-ыг баталсан.

Батлагдсан журмыг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны www.mmhi.gov.mnцахим хуудас болон Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн системийн www.legalinfo.mn цахим хуудаст байршуулсан тул сонирхсон этгээдэд нээлттэй болохыг мэдэгдэж байна..

 

УУЛ УУРХАЙ ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМ, ……… ТББ-ЫН ХООРОНД БАЙГУУЛСАН УУЛ УУРХАЙН САЛБАРЫН МЭРГЭШСЭН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ЭРХ ОЛГОХ АСУУДЛЫГ МЭРГЭЖЛИЙН ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГААР ГҮЙЦЭТГҮҮЛЭХ ГЭРЭЭ ТАТАЖ АВАХ ХОЛБООС: https://we.tl/t-L9etkHG4f3

 

УУЛ УУРХАЙ ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМ, ……… ТББ-ЫН ХООРОНД БАЙГУУЛСАН ГЕОЛОГИЙН САЛБАРЫН МЭРГЭШСЭН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ЭРХ ОЛГОХ АСУУДЛЫГ МЭРГЭЖЛИЙН ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГААР ГҮЙЦЭТГҮҮЛЭХ ГЭРЭЭ ТАТАЖ АВАХ ХОЛБООС: https://we.tl/t-k2fvvcU4gb

УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМНЫ

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ХЭСЭГ