Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ

ГАРЧИГ ҮЗЭХ
1 Хууль тогтоомж
2 Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030 Үзэх 
3 Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр
4 Нийгэм эдийн засгийг хөгжүүлэх Үндсэн чиглэл
5 Төсөл, хөтөлбөр
6 Яамны Төсвийн шууд захирагчийн Үр дүнгийн гэрээ
7 Аймгийн засаг дарга нартай байгуулсан гэрээ
8 Засаглалын үзүүлэлтийн үнэлгээ
9 Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлтийн үнэлгээ
10 Хэрэглэгчийн үнэлгээ
11 Яамны нэгдсэн тайлан

12

Хяналт- шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит