Салбарын статистик

ГАРЧИГ       ТАТАХ       
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2024 оны 3 сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2024 оны 2 сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2024 оны 1 сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2023 оны 1-12 сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2023 оны 1-10 сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2023 оны 1-9 сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2023 оны 1-8 сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2023 оны 1-7 сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2023 оны 1-6 сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2023 оны 5 сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2023 оны 4 сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2023 оны 3 сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2023 оны 2 сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2023 оны 1 сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2022 оны 12 сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2022 оны 11 сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2022 оны 10 сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2022 оны 9 сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2022 оны 8 сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2022 оны 7 сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2022 оны 6 сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2022 оны 5 сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2022 оны 4 сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2022 оны 3 сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2022 оны 2 сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2022 оны 1 сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2021 оны 1-12 дугаар сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2021 оны 11 дүгээр сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2021 оны 10 дугаар сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2021 оны 9 дүгээр сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2021 оны 8 дугаар сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2021 оны 7 дугаар сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2021 оны 6 дугаар сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2021 оны 5 дугаар сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2021 оны 4 дүгээр сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2021 оны 3 дугаар сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2021 оны 2 дугаар сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2021 оны 1 дүгээр сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2020 оны 12 дугаар сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2020 оны 11 дүгээр сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2020 оны 10 дугаар сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2020 оны 9 дүгээр сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2020 оны 8 дугаар сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2020 оны 7 дугаар сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2020 оны 6 дугаар сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2020 оны 5 дугаар сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2020 оны 4 дүгээр сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2020 оны 3 дугаар сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2020 оны 2 дугаар сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2020 оны 1 дүгээр сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2019 оны 12 дугаар сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2019 оны 11 дүгээр сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2019 оны 10 дугаар сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2019 оны 9 дүгээр сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2019 оны 8 дугаар сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2019 оны 7 дугаар сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2019 оны 6 дугаар сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2019 оны 5 дугаар сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2019 оны 4 дүгээр сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2019 оны 3 дугаар сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2019 оны 2 дугаар сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2019 оны 1 дүгээр сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2018 оны 12 дугаар сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2018 оны 11 дүгээр сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2018 оны 9 дүгээр сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2018 оны 8 дугаар сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2018 оны 7 дугаар сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2018 оны 6 дугаар сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2018 оны 5 дугаар сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2018 оны 4 дүгээр сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2018 оны 3 дугаар сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2018 оны 2 дугаар сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2018 оны 1 дүгээр сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2017 оны 12 дугаар сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2017 оны 11 дүгээр сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2017 оны 10 дугаар сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2017 оны 9 дүгээр сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2017 оны 8 дугаар сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2017 оны 7 дугаар сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2017 оны 5 дугаар сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2017 оны 4 дүгээр сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2017 оны 3 дугаар сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2017 оны 2 дугаар сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2017 оны 1 дүгээр сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2016 оны 12 дугаар сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2016 оны 11 дүгээр сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2016 оны 10 дугаар сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2016 оны 9 дүгээр сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2016 оны 8 дугаар сар/
Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2016 оны 7 дугаар сар/
ТҮЛШ, ШАТАХУУНЫ ҮНЭ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ОЛБОРЛОЛТ (2020 ОНЫ 06-Р САРЫН 23-НЫ БАЙДЛААР)
ТҮЛШ, ШАТАХУУНЫ ҮНЭ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ОЛБОРЛОЛТ (2020 ОНЫ 06-Р САРЫН 16-НЫ БАЙДЛААР)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2020 оны 06-р сарын 02-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2020 оны 05-р сарын 05-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2020 оны 04-р сарын 28-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2020 оны 04-р сарын 21-ний байдлаар)
ЭРДЭС БАЯЛГИЙН САЛБАРЫН 2020 ЭХНИЙ УЛИРЛЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2020 оны 04-р сарын 15-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2020 оны 04-р сарын 07-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2020 оны 03-р сарын 31-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2020 оны 03-р сарын 25-ны байдлаар)
ЭРДЭС БАЯЛГИЙН САЛБАРЫН НЭГ, ХОЁРДУГААР САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2020 оны 03-р сарын 18-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2020 оны 03-р сарын 10-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2020 оны 03-р сарын 03-ны байдлаар)
ЭРДЭС БАЯЛГИЙН САЛБАРЫН 2020 I СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2020 оны 02-р сарын 19-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2020 оны 02-р сарын 11-ний байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2020 оны 02-р сарын 04-ний байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2020 оны 01-р сарын 28-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2020 оны 01-р сарын 21-ний байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2020 оны 01-р сарын 14-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2020 оны 01-р сарын 07-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2019 оны 12-р сарын 30-ны байдлаар)
УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРЫН 2019 I-XI СТАТИСТИК МЭДЭЭ
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2019 оны 12-р сарын 25-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2019 оны 12-р сарын 10-ны байдлаар)
ЭРДЭС БАЯЛГИЙН САЛБАРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ 2019 I-X
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2019 оны 12-р сарын 03-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2019 оны 11-р сарын 25-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2019 оны 11-р сарын 19-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2019 оны 11-р сарын 05-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2019 оны 10-р сарын 29-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2019 оны 10-р сарын 23-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2019 оны 10-р сарын 15-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2019 оны 10-р сарын 08-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2019 оны 10-р сарын 1-ний байдлаар)
ЭРДЭС БАЯЛГИЙН САЛБАРЫН 2019 ЭХНИЙ VIII САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2019 оны 09-р сарын 17-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2019 оны 09-р сарын 02-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2019 оны 08-р сарын 27-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2019 оны 08-р сарын 20-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2019 оны 08-р сарын 13-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2019 оны 07-р сарын 16-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2019 оны 06-р сарын 25-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2019 оны 06-р сарын 11-ний байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2019 оны 06-р сарын 04-ний байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2019 оны 05-р сарын 21-ний байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2019 оны 05-р сарын 14-ний байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2019 оны 05-р сарын 07-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2019 оны 04-р сарын 30-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2019 оны 04-р сарын 16-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2019 оны 04-р сарын 09-ний байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2019 оны 04-р сарын 02-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2019 оны 03-р сарын 26-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2019 оны 03-р сарын 19-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2019 оны 03-р сарын 12-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2019 оны 02-р сарын 26-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2019 оны 01-р сарын 22-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2019 оны 01-р сарын 15-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2019 оны 01-р сарын 09-ний байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2018 оны 12-р сарын 25-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2018 оны 12-р сарын 11-ний байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2018 оны 12-р сарын 04-ний байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2018 оны 11-р сарын 20-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2018 оны 11-р сарын 13-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2018 оны 11-р сарын 05-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2018 оны 10-р сарын 23-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2018 оны 10-р сарын 16-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2018 оны 10-р сарын 09-ний байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2018 оны 10-р сарын 02-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2018 оны 09-р сарын 25-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2018 оны 09-р сарын 18-ны байдлаар)
Уул уурхай, аж үйлдвэрийн салбарын статистик мэдээлэл 2018 оны 07 сарын байдлаар
Уул уурхай, аж үйлдвэрийн салбарын статистик мэдээлэл 2018 оны 06 сарын байдлаар
Уул уурхай, аж үйлдвэрийн салбарын статистик мэдээлэл 2018 оны 05 сарын байдлаар
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2018 оны 09-р сарын 11-ний байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2018 оны 09-р сарын 04-ний байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2018 оны 08-р сарын 28-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2018 оны 08-р сарын 21-ний байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2018 оны 08-р сарын 14-ний байдлаар)
Уул уурхай, аж үйлдвэрийн салбарын статистик мэдээлэл 2018 оны 04 сарын байдлаар
Уул уурхай, аж үйлдвэрийн салбарын статистик мэдээлэл 2018 оны 03 сарын байдлаар
Уул уурхай, аж үйлдвэрийн салбарын статистик мэдээлэл 2018 оны 02 сарын байдлаар
Уул уурхай, аж үйлдвэрийн салбарын статистик мэдээлэл 2018 оны 01 сарын байдлаар
Уул уурхай, аж үйлдвэрийн салбарын статистик мэдээлэл 2017 оны 12 сарын байдлаар
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2018 оны 07-р сарын 10-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2018 оны 06-р сарын 27-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2018 оны 06-р сарын 12-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2018 оны 06-р сарын 05-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2018 оны 05-р сарын 29-ний байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2018 оны 05-р сарын 22-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2018 оны 05-р сарын 08-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2018 оны 05-р сарын 01-ний байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2018 оны 04-р сарын 24-ний байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2018 оны 04-р сарын 17-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2018 оны 04-р сарын 10-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2018 оны 04-р сарын 02-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2018 оны 03-р сарын 27-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2018 оны 03-р сарын 20-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2018 оны 03-р сарын 06-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2018 оны 02-р сарын 27-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2018 оны 02-р сарын 05-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2018 оны 01-р сарын 30-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2018 оны 01-р сарын 23-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2018 оны 01-р сарын 16-ны байдлаар)
УУЛ УУРХАЙ, АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ 2017 ОНЫ 11 САРЫН БАЙДЛААР
УУЛ УУРХАЙ, АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ 2017 ОНЫ 10 САРЫН БАЙДЛААР
УУЛ УУРХАЙ, АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ 2017 ОНЫ 09 САРЫН БАЙДЛААР
УУЛ УУРХАЙ, АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ 2017 ОНЫ 08 САРЫН БАЙДЛААР
УУЛ УУРХАЙ, АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ 2017 ОНЫ 07 САРЫН БАЙДЛААР
УУЛ УУРХАЙ, АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ 2017 ОНЫ 06 САРЫН БАЙДЛААР
УУЛ УУРХАЙ, АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ 2017 ОНЫ 05 САРЫН БАЙДЛААР
УУЛ УУРХАЙ, АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ 2017 ОНЫ 04 САРЫН БАЙДЛААР
УУЛ УУРХАЙ, АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ 2017 ОНЫ 03 САРЫН БАЙДЛААР
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2018 оны 01-р сарын 09-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2017 оны 12-р сарын 26-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2017 оны 12-р сарын 12-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2017 оны 12-р сарын 5-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2017 оны 11-р сарын 28-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2017 оны 11-р сарын 14-ны байдлаар)
ЭКСПОРТОД ГАРГАСАН АШИГТ МАЛТМАЛЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ОЛОН УЛСЫН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2017 оны 11-р сарын 07-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2017 оны 10-р сарын 31-ний байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2017 оны 10-р сарын 25-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2017 оны 9-р сарын 20-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2017 оны 9-р сарын 12-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2017 оны 8-р сарын 30-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2017 оны 8-р сарын 23-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2017 оны 8-р сарын 22-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2017 оны 7-р сарын 18-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2017 оны 7-р сарын 4-ний байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2017 оны 6-р сарын 21-ний байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2017 оны 5-р сарын 24-ний байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2017 оны 5-р сарын 16-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2017 оны 5-р сарын 09-ний байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2017 оны 5-р сарын 03-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2017 оны 4-р сарын 25-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2017 оны 4-р сарын 18-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2017 оны 4-р сарын 11-ний байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2017 оны 4-р сарын 4-ний байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2017 оны 3-р сарын 28-ны байдлаар)
Уул уурхай, аж үйлдвэрийн салбарын статистик мэдээлэл (2017 оны 2-р сарын байдлаар)
Уул уурхай, аж үйлдвэрийн салбарын статистик мэдээлэл (2017 оны 1-р сарын байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2017 оны 3-р сарын 21-ний байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2017 оны 3-р сарын 14-ний байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2017 оны 3-р сарын 10-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2017 оны 2-р сарын 21-ний байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2017 оны 2-р сарын 14-ний байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2017 оны 2-р сарын 7-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2017 оны 1-р сарын 25-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2017 оны 1-р сарын 20-ны байдлаар)
Уул уурхай, аж үйлдвэрийн салбарын статистик мэдээлэл (2016 оны 12-р сарын байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ (1-р сарын 10-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (12-р сарын 27-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (12-р сарын 20-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (12-р сарын 13-ны байдлаар)
Уул уурхай, аж үйлдвэрийн салбарын статистик мэдээлэл (2016 оны 11-р сарын байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (12-р сарын 6-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (11-р сарын 23-ны байдлаар)
Уул уурхай, аж үйлдвэрийн салбарын статистик мэдээлэл (2016 оны 10-р сарын байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (11-р сарын 15-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (11-р сарын 9-ний байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (10-р сарын 25-26-ны байдлаар)
Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (10-р сарын 17-ны байдлаар)
Уул уурхай, аж үйлдвэрийн салбарын статистик мэдээлэл (2016 оны 9-р сарын байдлаар)
Уул уурхай, аж үйлдвэрийн салбарын статистик мэдээлэл (2016 оны 8-р сарын байдлаар)